Værdicharter

Mere end tyve år for bevaring af en enestående arv i Europas hjerte

Vores forening ”Europæisk charter for cisterciensernes klostre og steder” blev stiftet for et kvart århundrede siden ud fra ambitionen om at dele denne fælles arv fra vores europæiske hus med flest mulige. Ordenen fra Cîteaux udskiller sig allerede

fra sin grundlæggelse ved sin vilje til at vende tilbage til munkevæsenets primitive kald, navnlig til klosterreglen, samtidig med indførelse af store innovationer. Denne vision for ordenens ophavsmænd, der er perfekt tilpasset tidens forhold, udmunder i de efterfølgende år overalt i Europa i talrige nye klostre eller forening af andre ordeners klostre. Dens originalitet giver sig til kende såvel ved dens intellektuelle og åndelige dimensioner som ved dens tekniske skarpsindighed og bemærkelsesværdige talent til at organisere, indrette og bygge.

Cistercienserordenen blev i kraft af dens herkomst, dens spiritualitets aura og økonomiske succes udviklet meget hurtigt over hele det europæiske territorium og markeret ved indretning af indbyrdes forbundne steder ifølge funktionsreglernes for en enestående effektivitet. Arven efter cistercienserne stammer således ikke fra Champagne eller Bourgogne, men overskrider vores lokale særegenheder og bidrager i sin målestok de facto til en europæisk kultur. Den efterlader en betydelig og enestående arv som en vidnesbyrd, der er egnet til talrige læsninger og læring for nuværende og kommende generationer.

I vores forening indgår der i dag fra 11 europæiske lande mere end 200 cistercienserklostre eller -steder med meget forskellige vedtægter: stater, religiøse trossamfund, offentlige enheder, institutioner, private ejere og lokale foreninger. Ud over forskellene og ud over de hundredvis endog tusindvis af kilometre, der undertiden adskiller os, er det, der samler vores medlemmer overalt i Europa, viljen til at bevare og valorisere denne arv, passionen for læring, ånden for deling og udveksling, respekten for stedernes ånd og bestemmelsen om at videregive. Disse værdier, der forener os, finder man udtrykt i vores værdicharter midt i dette dokument.

Delte værdier

Der findes en betydelig historisk arv i Europa fra 750 munkeklostre og 1000 nonneklostre, der er etableret af cistercienserordenen mellem år 1098 ved dens stiftelse i Frankrig i Cîteaux og udgangen af det 18. århundrede. Hertil kommer klostre, der er etableret fra det 19. århundrede.

Foreningen ”Europæisk charter for cisterciensernes klostre og steder” blev officielt stiftet i 1993 ud fra ønsket for nogle klosterejere og animatorer, der var bevidste om, at det er nødvendigt at organisere sig i netværk og at påtage sig deres legitimitet som dagligt ansvarlige i bevaringen og valoriseringen af den materielle og immaterielle arv efter cistercienserne. Foreningen handler selvstændigt og uden religiøs eller politisk indblanding.

Foreningen ”Europæisk charter for cisterciensernes klostre og steder” er en ramme for udveksling og deling, der gør det muligt for medlemmerne at gribe muligheder for overvejelser og handling til at tjene dens formål. Foreningen er også kaldet til at repræsentere sine medlemmer over for tredjemand på ethvert niveau for forsvar og fremme af denne arv.

Foreningen er europæisk. Denne europæiske dimension er naturligt afspejlingen af cisterciensernes historie, hvor man finder territoriale specificiteter, der er forbundet med den europæiske kulturs dynamik. Cisterciensernes steder, der er etableret og spredt ud over hele det europæiske kontinent og forbundet via et levende, grænseoverskridende netværk, har bidraget til eksistensen af en europæisk kulturidentitet.

Foreningen ”Europæisk charter for cisterciensernes klostre og steder” agter i ønsket om at bevare og overdrage denne arv på bedst mulige betingelser at støtte og stimulere historisk og arkæologisk forskning. Foreningen, der er bevidst om, at bevaring af arven efter cistercienserne på sigt kun kan være effektiv, hvis folkeslagene tager mål af dens værdi og tilegner sig dette eftermægle, agter at gøre arven levende ved oplysning og formidling.

Foreningen ”Europæisk charter for cisterciensernes klostre og steder” handler i almen interesse og med et ikke-lukrativt formål og bygger på medlemmernes frivillige arbejde. Dens mål er grundlæggende kulturelle, hvilket dog ikke udelukker de økonomiske og miljømæssige begrænsningers realitet, og navnlig begrænsninger, der for visse steders vedkommende skyldes en stor turistmæssig aktivitet. Foreningen går ind for en bæredygtig og rimelig kulturturisme.

Foreningen er et netværk af klostre og steder, der tilslutter sig dens vedtægter og værdicharter. Foreningen forbliver først og fremmest en solidaritets- og venskabsånd mellem medlemmerne, der er bevidste om at bevare og udbrede kendskabet til en enestående europæisk arv.

Værdicharter

§ 1. Bevaring

Forpligtelse til at bevare og vedligeholde den materielle og immaterielle arv efter cistercienserne.

Foreningen ”Europæisk charter for cisterciensernes klostre og steder” og medlemsstederne arbejder for bevaring af den materielle og immaterielle arv efter cistercienserne. Deres tiltag bidrager til bevaring af de historiske bygningers arv og beliggenhed uanset deres tilstand. De tager ligeledes sigte på at informere den brede offentlighed om cisterciensernes rolle i den europæiske historie, navnlig i det 12. og 13. århundrede. De bestræber sig på at kaste lys over, hvad der har frembragt cistercienserordenens særegenskab i dens intellektuelle og spirituelle dimensioner, dens tekniske genialitet og bemærkelsesværdige organisations-, bygnings- og egnsplanlægningstalent.

§ 2. Valorisering

Forpligtelse til fremme af denne arv over for tredjemand for arvens bevaring på langt sigt.

Foreningen og medlemsstederne bidrager til at fremme arven efter cistercienserne for at udbrede kendskabet til denne arvs enestående rigdom og skabe de bedste betingelser for dens langvarige bevaring. Denne valorisering antager flere former. Den sker i forhold til det brede publikum, navnlig når der er en varig og rimelig turisme på et sted, men ligeledes ved kommunikationstiltag via medier eller handlingsforløb. Denne valorisering er ligeledes direkte rettet mod myndigheder, institutioner, private aktører og samfund eller diverse foreninger på lokalt, regionalt, nationalt eller europæisk plan.

§ 3. Stedernes ånd

Forpligtelse til at bevare ånden på steder, hvor historien har udmundet i nye anvendelser af cisterciensernes område.

Selv om foreningen er verdslig og uden religiøs eller politisk indblanding, er den ikke desto mindre bekendt med denne arvs religiøse oprindelse med stiftelsen af cistercienserordenen for ni århundreder siden. Selv om historien har udmundet i nye anvendelser af cisterciensernes område (turisme, ”verdslig” beboelse mv.), sørger foreningen og medlemsstederne for ikke at kaste slør over eller forsimple stedets ånd for således at gøre det muligt for de besøgende at opnå størst mulige autentiske aflæsning af disse bevarede steder.

§ 4. Oplysning

Forpligtelse til at iværksætte eller støtte dannende tiltag, der er egnede til at vække bevidstheden hos et bredt publikum om indsatsen for bevaring af denne arv.

Foreningen og medlemsstederne tilskynder europæere, og navnlig unge, til at tilegne sig cisterciensernes historie og plads. Oplysning er en af grundpillerne, der muliggør denne tilegnelse, og som kan bidrage til de bevarede steders varige beståen. Foreningen og medlemsstederne fremmer og knytter samtlige initiativer sammen, der går i denne retning, navnlig specifikke tiltag og redskaber, sammen med undervisere, eller hændelser og undervisningsredskaber af enhver art.

§ 5. Forskning

Forpligtelse til bedst muligt at samle og bevare samtlige historiske og andre informationer, der er nyttige for kendskab til stedet.

Foreningen støtter samtlige individuelle eller kollektive initiativer fra sine medlemmer, der tager sigte på at indsamle og bevare samtlige historiske, arkæologiske, litterære, ikonografiske eller andre informationer på den bedst mulige måde, som vil kunne være til fordel for kollektiv viden om cistercienserne og gøre det muligt at tilskynde til og støtte ethvert forskningsprojekt, navnlig på universitetsniveau. Foreningen støtter initiativer, der tager sigte på at udgøre videnbaser og stimulerer brugen af teknologiske redskaber, der er egnede til deling.

§ 6. Udveksling og deling

Forpligtelse til udveksling og deling af viden og oplevelser mellem medlemsstederne.

Foreningen, der en unik, europæisk sammenslutning af cisterciensersteder, er et privilegeret sted for deling og udveksling af viden og erfaringer, der er nyttige til bevaring af denne arv. Den fremmer og tilbyder forskellige former for møder og fælles redskaber, der er egnede til at fremme ethvert initiativ fra dens medlemmer, der går i denne retning.

§ 7. Overlevering

Forpligtelse til at overdrage cisterciensernes bygningsarv og steder til kommende generationer på bedst mulige betingelser for bevaring heraf.

Foreningen og medlemsstederne er bevidste om, at overlevering af arven altid er et centralt element i historiske steders og bygningers historie. Foreningen plæderer for, at overleveringen af arven efter cistercienserne, navnlig historiske bygninger og plads, i arveprocessen, ved salg eller gave, skal sikre de bedste mulige betingelser for dens bevaring i fremtiden.

PDF

Comments are closed.