Stadga för värderingar

Över tjugo års verksamhet för ett exceptionellt kulturarv i Europas mitt

Vårt ”Europeiska förbund för cisterciensiska kloster och klosterplatser” grundades för tjugofem år sedan utifrån ambitionen att dela med oss till så många som möjligt av detta kulturarv som är gemensamt för de europeiska länderna. Från grundandet utmärkte sig Cisterciensorden genom viljan att återvända till det ursprungliga klosterlivet, särskilt traditionen att leva ensam, och genomförde stora innovationer. Denna vision av ordensfäderna, som var väl lämpad för sin epok, ledde i hela Europa till att en mångfald av nya kloster skapades och att kloster från andra ordnar förenade sig till dem under de två följande seklen. Dess originalitet ses såväl i de intellektuella och spirituella dimensionerna som i den tekniska genialiteten och den enastående talangen som organisatör, planerare och byggare.

PDF

Genom härkomstsystemet, spiritualitetens aura och den ekonomiska framgången utvecklades det cisterciensiska klosterlivet snabbt i hela det europeiska territoriet genom anläggningar av områden som förbands sinsemellan enligt fungeranderegler av en förvånande effektivitet. Det cisterciensiska kulturarvet kommer sålunda inte från Champagne eller Bourgogne utan går bortom våra lokala särdrag och bidrar på sitt sätt till en europeisk kulturell identitet. Cisterciensorden efterlämnar ett avsevärt och exceptionellt kulturarv och är ett värdigt vittnesmål med många tolkningar och lärdomar för aktuella och kommande generationer.

I förbundet ingår idag 11 europeiska länder, över 200 cisterciensiska kloster eller klosterplatser med olika statuter: i stater, religiösa samfund, offentliga myndigheter, institutioner, hos privata ägare och i lokala sammanslutningar. Bortom dessa skillnader eftersom hundratals och rentav tusentals kilometer ibland skiljer oss åt, förbinds våra medlemmar överallt i Europa genom viljan att bevara och uppskatta detta kulturarv, passionen att lära, känslan av att vilja dela och utbyta idéer, respekten för platsernas atmosfär och beslutsamheten att överlämna arvet. Dessa värderingar som förenar oss anges i vår Stadga för värderingar som finns i mitten av detta dokument.

Delade värderingar

I Europa finns ett betydande historiskt kulturarv med 750 kloster för män och 1000 nunnekloster som upprättades av Cisterciensorden mellan år 1098 vid dess grundande i Frankrike i Cîteaux och slutet av 1700-talet, till vilka bör läggas kloster som tillkommit från och med 1800-talet.

”Europeiska förbundet för cisterciensiska kloster och klosterplatser” grundades officiellt 1993 eftersom vissa ägare och ansvariga för kloster hade blivit medvetna om behovet att skapa ett nätverk och erkände sitt berättigande genom det dagliga ansvaret för bevarande och värdering av det materiella och immateriella cisterciensiska kulturarvet. Förbundet är totalt oberoende och står utanför alla religiösa och politiska sammanslutningar.

”Europeiska förbundet för cisterciensiska kloster och klosterplatser” utgör en ram för utbyte och delande av information och ger medlemmarna tillfälle att reflektera över och agera för att tjäna dess syften. Förbundet har också i uppgift att representera medlemmarna gentemot tredjeparter på alla nivåer för att försvara och främja kulturarvet.

Förbundet är europeiskt. Den europeiska dimensionen är naturligtvis ett återspeglande av den cisterciensiska historien, där man finner territoriella egenskaper förenade med dynamiken i den europeiska kulturen. De cisterciensiska områden som skapades och spreds över hela den europeiska kontinenten och samlades i ett levande nätverk över gränserna har bidragit till att det finns en europeisk kulturell identitet.

”Europeiska förbundet för cisterciensiska kloster och klosterplatser” är angeläget att bevara och överföra detta kulturarv under bästa möjliga förutsättningar och avser att stödja och stimulera historisk och arkeologisk forskning. Förbundet är medvetet om att ett effektivt bevarande i tiden av det cisterciensiska kulturarvet endast kan genomföras om folken inser dess värde och vårdar dess minne. Förbundet ämnar levandegöra detta genom utbildning och kommunikation.

”Europeiska förbundet för cisterciensiska kloster och klosterplatser” verkar för det allmänna intresset på icke- vinstdrivande basis som grundas på medlemmarnas frivilliga arbete. Dess syften är i grunden kulturella, vilket dock inte utesluter vardagens ekonomiska och miljömässiga krav, särskilt på vissa klosterplatser genom en intensiv turistisk verksamhet. Förbundet ställer sig positivt till en hållbar rimlig kulturturism.

Förbundet är ett nätverk av kloster och klosterplatser som är anslutna till dess bestämmelser och stadga för värderingar. Förbundet står främst för en anda av solidaritet och vänskap mellan medlemmar som är angelägna om att bevara och sprida kunskap om ett exceptionellt europeiskt kulturarv.

Stadga för värderingar

Artikel 1. Bevarande

Åtagande att bevara och underhålla det materiella och immateriella cisterciensiska kulturarvet.

”Europeiska förbundet för cisterciensiska kloster och klosterplatser” och anslutna klosterplatser arbetar för att bevara det materiella och immateriella cisterciensiska kulturarvet. Deras verksamhet bidrar till att bevara det historiska byggnadsarvet och dess område, oavsett tillståndet. De avser också att förmedla kunskap till allmänheten om cisterciensernas plats i den europeiska historien, framför allt från 1100-talet och 1200-talet. De strävar efter att belysa det som skapade det cisterciensiska klosterväsendets märkliga identitet i dess intellektuella och spirituella dimensioner, dess tekniska genialitet och anmärkningsvärda talang som organisatör, byggmästare och markplanerare.

Artikel 2. Värderingar

Åtagande att främja kulturarvet gentemot tredjeparter för ett långsiktigt bevarande.

Förbundet och anslutna klosterplatser bidrar till att främja det cisterciensiska kulturarvet i syfte att förmedla kännedom om arvets exceptionella rikedom och skapa bästa villkor för ett långsiktigt bevarande. Denna värdering har många former. Den gäller gentemot allmänheten, i synnerhet när en hållbar och övertänkt turistisk verksamhet inleds på en plats, men även med kommunikation till medier eller om evenemang. Denna värdering är också riktad till myndigheter, institutioner, privata operatörer och samfund eller olika sammanslutningar på det lokala, regionala, nationella, europeiska eller internationella planet.

Artikel 3. Platsernas atmosfär

Åtagande att bevara atmosfären på de klosterplatser där historien har lett till ny användning av den cisterciensiska jorden.

Även om förbundet är sekulärt, oberoende och står utanför religiöst och politiskt inflytande, förbiser det inte kulturarvets religiösa ursprung från grundandet av Cisterciensorden för nio århundraden sedan. Trots att historien har lett till ny användning av den cisterciensiska jorden (turism, ”profan” bosättning, osv.) ser förbundet och de anslutna klosterplatserna till att inte dölja eller förnedra platsernas atmosfär så att besökare kan få en så autentisk tolkning som möjligt av de bevarade platserna.

Artikel 4. Utbildning

Åtagande att inleda eller stödja utbildningsverksamhet för att göra allmänheten medveten om utmaningen att bevara detta kulturarv.

Förbundet och de anslutna klosterplatserna uppmanar de europeiska medborgarna, i synnerhet ungdomar, att lära sig den cisterciensiska historien och dess platser. Utbildning är en av de främsta pelarna för att skaffa denna kunskap och kunna bidra till de ännu bevarade platsernas överlevnad. Förbundet och de anslutna klosterplatserna främjar och överför alla initiativ i den riktningen, särskilt specifika verksamheter och redskap med lärare eller evenemang och redskap för all slags utbildning.

Artikel 5. Forskning

Åtagande att samla och på bästa sätt bevara information, historik eller annat som kan vara lämpligt för att få kunskap om klosterplatsen.

Förbundet stöder alla individuella eller kollektiva initiativ från medlemmarna i syfte att samla och på bästa sätt bevara historisk, arkeologisk, litterär, ikonografisk eller annan information som främjar allmän kunskap om cisterciensorden och därmed kunna skapa och upprätthålla forskningsprojekt, i synnerhet vid universiteten. Förbundet stöder initiativ för att upprätta kunskapsbaser och stimulera användning av tekniska redskap anpassade för att dela dem.

Artikel 6. Utbyte och delande

Åtagande för utbyte och delande av kunskaper och erfarenhet mellan anslutna klosterplatser.

Förbundet är en unik europeisk samlingsplats för cisterciensiska klosterplatser och en privilegierad plats för delande och utbyte av kunskaper och erfarenhet som främjar bevarandet av detta kulturarv. Förbundet gör det enklare att främja initiativ från medlemmarna i detta avseende och erbjuder därför olika mötessätt och kollektiva redskap.

Artikel 7. Överföring

Åtagande att på bästa sätt överföra till kommande generationer cisterciensiska kulturbyggnader och deras omgivande område för att bevara dem.

Förbundet och de anslutna klosterplatserna är medvetna om att överföring av ett kulturarv alltid är ett viktigt ögonblick i de historiska klosterplatsernas och byggnadernas historia. Förbundet pläderar för att överföringen vid en arvsprocess, försäljning eller donation av det cisterciensiska kulturarvet, i synnerhet de historiska byggnaderna och deras omgivning, sker under de bästa förutsättningar för ett bevarande i tiden.

PDF

Comments are closed.