Charta hodnot

Více než dvacet let ve službách výjimečného dědictví v srdci Evropy

Naše sdružení „Evropská charta cisterciáckých opatství a dalších sídel“ se zrodila před čtvrt stoletím na základě ambiciózní myšlenky sdílet se širokou veřejností toto výjimečné evropské dědictví. Již od svého založení se řád z Cîteaux odlišoval svou touhou pro návrat k prapůvodnímu pojetí a poslání mnišství, zejména k tradici opuštěnosti, aby se tak zdůraznila činnost vedoucí k obnově. Vize otců zakladatelů řádu, která naprosto dokonale odpovídala době svého vzniku, a to napříč celou Evropou, vedla v průběhu dvou století ke vzniku mnoha nových opatství či připojení opatství a klášterů jiných řádů. Původnost myšlenky lze spatřovat jednak v rovině intelektuální a duchovní, ale také ve vynalézavosti technické ve spojení s pozoruhodným organizačním, plánovacím, správním i budovatelským talentem.

Cisterciácký mnišský stav se rozvíjel díky rozsáhlé síti filiací, auře spirituality i hospodářského úspěchu. Rozmach byl ohromující, a to na celém území Evropy. Významným prvkem v tomto ohledu byla adaptace jednotlivých sídel, kdy nastavené vazby vykazovaly ohromující efektivitu. Cisterciácké dědictví není tedy dědictvím kraje Champagne či Bourgogne, ale naopak překračuje hranice jakýchkoliv území, vždy s přihlédnutím k místním specifikům, a proto svým způsobem de facto přispívá k budování evropské kulturní identity. Zanechává tak značný a výjimečný odkaz, jenž je důstojným svědectvím lektorské a vzdělávací činnosti pro současné, ale i budoucí generace.

V současné době naše sdružení spojuje přes 200 cisterciáckých opatství a dalších sídel, s nejrůznějšími statuty, v 11 evropských zemí: jsou zde zastoupeny státy, náboženská společenství, veřejnoprávní subjekty, instituce, soukromí vlastníci i místní sdružení. Vedle rozdílů a stovek či dokonce tisíců kilometrů, které nás mnohdy dělí, však stojí obrovská vůle našich členů chránit a zhodnocovat tento odkaz, vášeň učit se novému, připravenost sdílet, úcta k místu samotnému i odhodlání předávat toto poselství dál. Právě tyto hodnoty nás spojují, a proto jsou srdcem naší Charty hodnot, která je ústředním prvkem tohoto dokumentu.

Sdílené hodnoty

V Evropě existuje neuvěřitelně rozsáhlé historické dědictví sestávající ze 750 mužských a 1000 ženských klášterů, jenž byly založeny řádem cisterciáků v období od roku 1098, tedy od roku založení řádu ve Francii ve městě Cîteaux, až do konce 18. století, ke kterým je ovšem nutno připojit kláštery zakládané od století 19.

Sdružení „Evropská charta cisterciáckých opatství a dalších sídel“ byla oficiálně založena v roce 1993 z vůle několika majitelů a nadšenců spravující své sídlo. Tito lidé si byli vědomi, že je nutné se určitým způsobem spojit a vzít na sebe onu každodenní odpovědnost za ochranu a zhodnocování hmotného i nehmotného dědictví řádu cisterciáků. Sdružení pracuje zcela nezávisle a bez jakéhokoliv náboženského či politického vlivu.

Sdružení „Evropská charta cisterciáckých opatství a dalších sídel“ představuje platformu pro výměnu a sdílení informací, znalostí a zkušeností, což členům nabízí prostor pro rozvíjení úvah a plánů a poskytuje jim také přehled možných prostředků pro činnost, aby tak mohli naplňovat své cíle. Sdružení má rovněž za cíl zastupovat své členy vůči třetím osobám, a to na všech úrovních, aby tak bylo dosaženo ochrany a propagace tohoto odkazu.

Sdružení je sdružením evropským. Tento čistě evropský rozměr je přirozeným důsledkem historického vývoje cisterciáckého řádu, ve kterém se odrážejí územní specifika spojená s dynamikou evropské kultury. Stopy řádu cisterciáků, které stále nalézáme roztroušené po celém území Evropy, tvoří živé a hranice překračující společenství, které nemalou měrou přispělo k existenci a utváření evropské kulturní identity.

Sdružení „Evropská charta cisterciáckých opatství a dalších sídel“, jehož cílem je ochrana a předávání odkazu co možná nejširší veřejnosti, uvažuje o podpoře a povzbuzování výzkumu na poli historie a archeologie. Členové jsou si vědomi, že dlouhodobá a efektivní ochrana cisterciáckého dědictví je možná pouze tehdy, když lidé přijmou hodnoty s tímto odkazem spojené a ztotožní se s historií i jednotlivými myšlenkami, a proto chce sdružení šířit odkaz prostřednictvím všech dostupných vzdělávacích a propagačních prostředků.

Sdružení „Evropská charta cisterciáckých opatství a dalších sídel“ jedná v obecném zájmu a jako nezisková organizace, která je založena na dobrovolnické práci svých členů. Cíle sdružení jsou výhradně kulturní, které ovšem zohledňují realitu a reálné dopady na hospodářství či životní prostředí, tedy prvky, jichž se nejvíce dotýká intenzivní turistický ruch. Sdružení podporuje zejména trvalý a odpovídající kulturní turistický ruch.

Sdružení představuje síť klášterů, opatství a jiných sídel, které přijaly Statuty sdružení a připojily se k Chartě hodnot. Sdružení nadále zůstává především vyjádřením ducha solidarity a přátelství mezi členy, kteří se starají o uchování a propagaci tohoto výjimečného evropského dědictví.

Charta hodnot

Článek 1. Ochrana

Závazek chránit hmotné i nehmotné dědictví cisterciáckého řádu a pečovat o něj.

Sdružení „Evropská charta cisterciáckých opatství a dalších sídel“ i jednotliví členové přispívají k ochraně hmotného i nehmotného dědictví cisterciáckého řádu. Jejich činnost přispívá k záchraně i ochraně historických budov i s nimi spojených prostor náležejících k odkazu, ať už je jejich současný stav jakýkoliv. Sdružení i členové usilují o rozšiřování povědomí mezi širokou veřejností o úloze cisterciáckého řádu v evropských dějinách, zejména v období mezi 12. a 13. stoletím. Zavazují se, že se budou hlásit k odkazu a šířit myšlenky toho, co utvářelo jedinečnou identitu cisterciáckého mnišství, jak z hlediska intelektuálního a duchovního, tak hlediska technické vynalézavosti a neuvěřitelného organizačního, budovatelského, správního i plánovacího talentu.

Článek 2. Zhodnocování

Závazek zprostředkovávat tento odkaz třetím stranám, aby se tak zajistila jeho dlouhodobá ochrana.

Sdružení i členové přispívají k propagování cisterciáckého odkazu, aby tak širokou veřejnost seznamovali s výjimečným bohatstvím tohoto dědictví a vytvořili tak, co možná nejlepší podmínky pro jeho dlouhodobou záchranu. Toto zhodnocování má mnoho forem. Propagace směřuje k široké veřejnosti a spočívá zejména na činnostech spojených s trvalým a rozumě nastaveným turistickým ruchem přímo v místě, či na medializaci činnosti sdružení, daného člena i propagováním nejrůznějších akcí pořádaných v dané lokalitě. Propagace musí rovněž směřovat k orgánům místní správy, institucím, soukromým i veřejnoprávním subjektům i nejrůznějším sdružením, a to jak na úrovni místní, tak regionální, národní, evropské či mezinárodní.

Článek 3. Duch místa

Závazek zachovávat ducha míst i tam, kde historické události vedly k novému a odlišenému využívání cisterciáckých prostor.

Ačkoliv je sdružení sdružením laickým, nezávislým a stojícím zcela mimo jakýkoliv náboženský či politický vliv, jeho členové jsou si stále vědomi původního náboženského charakteru založeného na principech cisterciáckého řádu před 7 stoletími.

Jestliže dějinné události vedly k novému a odlišnému využívání těchto prostor (turistický ruch, „světské“ ubytování atd.), tak i přes tento fakt je nutné dbát na to, aby nebylo narušeno či dokonce znesvěceno místo samotné, aby tak mohli návštěvníci vnímat co nejvíce z původní atmosféry.

Článek 4. Vzdělávání

Závazek k zavedení a udržování vlastních vzdělávacích aktivit vedoucích k informovanosti široké veřejnosti ohledně ochrany cisterciáckého odkazu.

Sdružení a členská sídla podpoří evropské občany, a zejména pak mladé lidi, aby se seznámili s historií cisterciáckého řádu i s jeho prostředím. Vzdělávání je jedním ze základních pilířů, na kterých spočívá šíření informovanosti a vzdělanosti, které mohou přispět k udržitelnosti míst, jež vyžadují naši ochranu. Sdružení i jednotliví členové podpoří a převezmou veškerou iniciativu v této oblasti. Zejména se zaměří na činnosti a specifické nástroje ve spolupráci s odborníky na vzdělávání, či na jakékoliv jiné vzdělávací nástroje a akce.

Článek 5. Výzkum

Závazek shromáždit a co nejlépe uchovat veškeré informace, ať už historického či jiného charakteru, které vedou k lepšímu poznání daného sídla.

Sdružení podporuje všechny iniciativy svých členů, jednotlivců i skupin, které vedou ke shromažďování a uchovávání všech informací, historický, archeologických, knižních, ikonografických či jiných, jež přispívají k ucelení znalostí o cisterciáckém společenství. Žádoucí jsou zejména informace, které představují inspiraci či zdroj výzkumu, zvláště pak výzkumu akademického. Sdružení podpoří veškeré iniciativy směřující k vytvoření informační databáze a k zavádění technologických nástrojů umožňujících sdílení informací.

Článek 6. Výměna zkušeností a sdílení informací

Závazek k výměně zkušeností a sdílení informací mezi jednotlivými členy.

Sdružení, které představuje jedinečné evropské uskupení cisterciáckých sídel, je výsadní platformou pro sdílení a výměnu informací, znalostí a zkušeností, které jsou klíčem k uchování cisterciáckého odkazu. Sdružení podpoří tato sdílení a výměny. Za tímto účelem disponuje škálou různý druhů setkání či vlastních společných nástrojů, které ještě více podpoří činnost členů v této oblasti.

Článek 7. Předávání

Závazek předávat budoucím generacím vše, co má spojitost s cisterciáckým odkazem i jednotlivými sídly, aby tak docházelo u uchování těchto informací.

Sdružení i jednotliví členové jsou si vědomi, že předávání a šíření odkazu je klíčovým momentem dějin a hraje nezanedbatelnou úlohu při záchraně historických míst. Sdružení dohlíží na to, aby převody cisterciáckého dědictví, zejména pak historických budov a přidružených prostor, v rámci procesu postoupení, prodeje či darování, byly především ku prospěchu míst samotných.

PDF

Comments are closed.